SaulesVeikals.lv PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī “Privātuma politika” (turpmāk-Politika) attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot SIA Sun Electric, Reģ.nr.: 40203343079, adrese: Birzes iela 4, Jaunmārupe, LV-2166, Latvija (turpmāk -saulesveikals.lv) vietni www.saulesveikals.lv , t.sk. reģistrējoties un/vai veicot e-pasūtījumus tajā, slēdzot līgumu ar SaulesVeikals par pakalpojumu sniegšanu.

Saulesveikals.lv personas datu apstrādes pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), saistībā ar kuru tiek lietots arī angļu valodas saīsinājums GDPR, kā arī citi attiecīgie tiesību akti, tostarp Fizisko personu datu aizsardzības likums un laba uzņēmējdarbības prakse.

Politikā ietverti vispārīgi, papildu un/vai specifiski nosacījumi un paziņojumus par privātumu var iekļaut arī līgumos, dokumentos, veidlapās un saulesveikals.lv mājaslapā. Politika ir šo pakalpojumu sniegšanas vispārīgo nosacījumu neatņemama daļa. Slēdzot līgumu ar fizisko personu (klientu), piedāvājot klientam pakalpojumu, preces, saulesveikals.lv atsaucas uz Politiku, kā arī piedāvā klientam iespēju iepazīties ar Politiku. Politika ir Līguma daļa, un saulesveikals.lv ir tiesības uzskatīt, ka klients ir informēts par Politiku un iepazinies ar to.

1.      Mērķis

Politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes pamatu un nolūku, personas datu apstrādes termiņu, saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem. Izmantojot saulesveikals.lv pakalpojumus, t.sk. vietni saulesveikals.lv, Jūs apzināties, ka sniedziet personas datus Politikā norādītajiem mērķim.

2.      Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Sun Electric, Reģ.nr.: 40203343079. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://saulesveikals.lv/index.php?route=information/contact.

3.      Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar saulesveikals.lv:

4.      Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kas

Personas dati ir visi saulesveikals.lv klienta dati, kas ļauj to tieši vai netieši identificēt, izšķirt, saistīt vai atsaukt atmiņā. Klienta personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar klienta personas datiem.

Anonīmi personas dati ir tāda informācija, kuru nevar saistīt ar konkrētu Klientu, jo no attiecīgajiem datiem ir atdalīta klientu identificējošā informācija.

5.      Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras saulesveikals.lv lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

6.      Datu vākšana

SaulesVeikals.lv personas datus iegūst no:

 

7.      Personas datu apstrādes mērķis

SaulesVeikals.lv apstrādā Klientu personas datus zemāk minētajiem mērķiem:

8.      Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SaulesVeikals.lv apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

9.      Datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Konkrētos gadījumos saulesveikals.lv pieprasa arī atsevišķu Klienta piekrišanu personas datu apstrādei (turpmāk-Piekrišana). Pieprasot Piekrišanu, saulesveikals.lv izskaidro piekrišanas pieprasīšanas mērķi un sniedz informāciju par plānoto apstrādi. 

Klientam ir tiesības nesniegt Piekrišanu vai vēlāk atsaukt Piekrišanu, paziņojot saulesveikals.lv rakstiski, vai arī formātā, ar kuru šo faktu var rakstiski apliecināt. Piekrišana ir derīga līdz tās atsaukšanai.

Pamatojoties uz piekrišanu, dati tiek apstrādāti, piemēram:

Klientam jebkurā laikā (neatkarīgi no tā, vai Klients sniedz piekrišanu savu Datu apstrādei), ir tiesības aizliegt viņam piedāvājumu nosūtīšanu, vai citādi uz piekrišanas pamata datu apstrādi e-vēstulē, vai, ievērojot ziņojumā norādītās instrukcijas, vai kādā citā elektroniskā veidā, ko piedāvā saulesveikals.lv.

Tikai pašam Klientam ir tiesības atsaukt Piekrišanu.

10.  SaulesVeikals.lv likumīgās (leģitīmās) intereses

Likumīgu interešu ietvaros saulesveikals.lv apstrādā klientu personas datus, piemēram, šādiem mērķiem:

11.  Personas datu saņēmēji

Klientu personas dati var tikt nodoti tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem:

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja saulesveikals.lv nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Klienta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja saulesveikals.lv nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa GDPR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

12.  Personas datu glabāšanas periods

Klienta personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Klienta personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

13.  Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Klientam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību.

14.  Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Klientam ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar viņu personas datu apstrādi, aicinām Klientu vispirms vērsties pie saulesveikals.lv Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

15.  Automatizēto lēmumu pieņemšanu

SaulesVeikals.lv neizmanto Klientu personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

Mēs cienām Klientu privātumu un daram visu iespējamo lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.