Navigācija
Your Cart

Privātuma politika

SaulesVeikals.lv PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī “Privātuma politika” (turpmāk-Politika) attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot SIA Sun Electric, Reģ.nr.: 40203343079, adrese: Birzes iela 4, Jaunmārupe, LV-2166, Latvija (turpmāk -saulesveikals.lv) vietni www.saulesveikals.lv , t.sk. reģistrējoties un/vai veicot e-pasūtījumus tajā, slēdzot līgumu ar SaulesVeikals par pakalpojumu sniegšanu.

Saulesveikals.lv personas datu apstrādes pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), saistībā ar kuru tiek lietots arī angļu valodas saīsinājums GDPR, kā arī citi attiecīgie tiesību akti, tostarp Fizisko personu datu aizsardzības likums un laba uzņēmējdarbības prakse.

Politikā ietverti vispārīgi, papildu un/vai specifiski nosacījumi un paziņojumus par privātumu var iekļaut arī līgumos, dokumentos, veidlapās un saulesveikals.lv mājaslapā. Politika ir šo pakalpojumu sniegšanas vispārīgo nosacījumu neatņemama daļa. Slēdzot līgumu ar fizisko personu (klientu), piedāvājot klientam pakalpojumu, preces, saulesveikals.lv atsaucas uz Politiku, kā arī piedāvā klientam iespēju iepazīties ar Politiku. Politika ir Līguma daļa, un saulesveikals.lv ir tiesības uzskatīt, ka klients ir informēts par Politiku un iepazinies ar to.

1.      Mērķis

Politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes pamatu un nolūku, personas datu apstrādes termiņu, saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem. Izmantojot saulesveikals.lv pakalpojumus, t.sk. vietni saulesveikals.lv, Jūs apzināties, ka sniedziet personas datus Politikā norādītajiem mērķim.

2.      Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Sun Electric, Reģ.nr.: 40203343079. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://saulesveikals.lv/index.php?route=information/contact.

3.      Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar saulesveikals.lv:

 • rakstot e-pastu uz info@saulesveikals.lv;

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz adresi Birzes iela 4, Jaunmārupe, LV-2166, Latvija.

4.      Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kas

 • izmanto saulesveikals.lv pakalpojumus;

 • lieto saulesveikals.lv vietni;

 • sniegusi personas datus un izteikusi vēlmi nolsēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu un/vai preces pirkšanu;

 • sniegusi personas datus un noslēgusi līgumu ar saulesveikals.lv.

Personas dati ir visi saulesveikals.lv klienta dati, kas ļauj to tieši vai netieši identificēt, izšķirt, saistīt vai atsaukt atmiņā. Klienta personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar klienta personas datiem.

Anonīmi personas dati ir tāda informācija, kuru nevar saistīt ar konkrētu Klientu, jo no attiecīgajiem datiem ir atdalīta klientu identificējošā informācija.

5.      Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras saulesveikals.lv lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kredītiestādes norēķinu konta numurs, maksājuma datums, summa un mērķis;

 • kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

 • dati par saistītajām personām, piemēram, Klienta pārstāvis vai kontaktpersona, dati par maksātāju (ja maksātājs nav pats Klients);

 • dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no nodokļu administrācijas iestādēm;

 • saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients sazinās ar saulesveikals.lv telefoniski, elektroniski, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot saulesveikals.lv tīmekļa vietni vai sazinoties citos saulesveikals.lv kanālos, piemēram, sociālajos tīklos;

 • ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, pakalpojumu maksas.

6.      Datu vākšana

SaulesVeikals.lv personas datus iegūst no:

 • pašiem Klientiem;

 • Klientu pārstāvjiem/kontaktpersonām;

 • saulesveikals.lv sadarbības partneriem (Klientu kreditoriem, pasta/kurjera pakalpojuma sniedzējiem);

 • no trešajām personām, kas ir saistītas ar Klientu (piemēram, Klientu radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs);

 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus un/vai identificējot Datu subjektu;

 • tiesībsargājošām iestādēm, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, u.c.;

 

7.      Personas datu apstrādes mērķis

SaulesVeikals.lv apstrādā Klientu personas datus zemāk minētajiem mērķiem:

 • pasūtījuma noformēšanas pieteikumu saņemšana un apstrāde, ka arī saulesveikals.lv pakalpojumu sniegšana (t.sk. preces pārdošana un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana);

 • līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);

 • Klientu identificēšana;

 • komunikācija ar Klientu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz saulesveikals.lv, saulesveikals.lv pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;

 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

 • tirgus izpētes, statistikas veikšana;

 • pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga aktivitātes), akciju un/vai konkursu organizēšana;

 • jaunu pakalpojumu izstrāde;

 • saulesveikals.lv/sadarbības partnera pakalpojumu/produktu reklāma pa tālruni, t.sk. SMS, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnēs, mobilajos pakalpojumos, t.sk., pielāgojot sūtīto piedāvājumu Klienta interesēm;

 • norēķinu administrēšana;

 • lietvedības organizēšana;

 • iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;

 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;

 • komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;

 • valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;

 • aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;

 • prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;

 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti).

8.      Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SaulesVeikals.lv apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

 • Klienta piekrišana Klienta personas datu apstrādei;

 • līguma noslēgšanai un izpildei;

 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto saulesveikals.lv pienākumu izpildei;

 • likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu saulesveikals.lv leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.

9.      Datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Konkrētos gadījumos saulesveikals.lv pieprasa arī atsevišķu Klienta piekrišanu personas datu apstrādei (turpmāk-Piekrišana). Pieprasot Piekrišanu, saulesveikals.lv izskaidro piekrišanas pieprasīšanas mērķi un sniedz informāciju par plānoto apstrādi. 

Klientam ir tiesības nesniegt Piekrišanu vai vēlāk atsaukt Piekrišanu, paziņojot saulesveikals.lv rakstiski, vai arī formātā, ar kuru šo faktu var rakstiski apliecināt. Piekrišana ir derīga līdz tās atsaukšanai.

Pamatojoties uz piekrišanu, dati tiek apstrādāti, piemēram:

 • lai sagatavotu un elektroniski nosūtītu Klientam personālus piedāvājumus (piemēram, ar e-pasta, SMS vai sociālo mediju starpniecību);

 • personālu piedāvājumu sagatavošana var ietvert Klienta pakalpojumu, internetveikala u.c. lietošanas preferenču mārketinga analīzi ar mērķi noskaidrot Klienta lietošanas vajadzības un, pamatojoties uz tām, sastādīt personālus piedāvājumus;

 • Personas datu pārsūtīšanai sadarbības partneriem, lai kopīgi vai savstarpēji piedāvātu pakalpojumus Klientam;

 • Klienta vēlmju, preferenču un vajadzību noskaidrošanai, kā arī jaunu un labāku pakalpojumu lietošanas iespēju izstrādāšanai;

 • personalizēta satura, piedāvājumu un reklāmu nosūtīšanai Klientam.

Klientam jebkurā laikā (neatkarīgi no tā, vai Klients sniedz piekrišanu savu Datu apstrādei), ir tiesības aizliegt viņam piedāvājumu nosūtīšanu, vai citādi uz piekrišanas pamata datu apstrādi e-vēstulē, vai, ievērojot ziņojumā norādītās instrukcijas, vai kādā citā elektroniskā veidā, ko piedāvā saulesveikals.lv.

Tikai pašam Klientam ir tiesības atsaukt Piekrišanu.

10.  SaulesVeikals.lv likumīgās (leģitīmās) intereses

Likumīgu interešu ietvaros saulesveikals.lv apstrādā klientu personas datus, piemēram, šādiem mērķiem:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;

 • sniegt pakalpojumus;

 • administrēt norēķinus;

 • veikt Klienta identitātes pārbaudi;

 • tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;

 • komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;

 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;

 • pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;

 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;

 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;

 • nodrošināt saulesveikals.lv pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;

 • glabāt dokumentus.

11.  Personas datu saņēmēji

Klientu personas dati var tikt nodoti tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem:

 • saulesveikals.lv sadarbības partneriem, ar kuriem kopā saulesveikals.lv piedāvā Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus pakalpojumus un preces, kā arī šādu preču tirgvedībai un reklāmai);

 • valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas;

 • pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem;

 • saulesveikals.lv nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu saulesveikals.lv pakalpojumu nodrošināšanā;

 • parādu piedziņas sabiedrībām un citām trešajām personām, kurām saulesveikals.lv var nodot savas tiesības un pienākumus.

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja saulesveikals.lv nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Klienta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja saulesveikals.lv nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa GDPR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

12.  Personas datu glabāšanas periods

Klienta personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Klienta personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

13.  Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Klientam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību.

14.  Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Klientam ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar viņu personas datu apstrādi, aicinām Klientu vispirms vērsties pie saulesveikals.lv Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

15.  Automatizēto lēmumu pieņemšanu

SaulesVeikals.lv neizmanto Klientu personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

Mēs cienām Klientu privātumu un daram visu iespējamo lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.